Zaupnost in varovanje osebnih podatkov

UVOD
 
MITTELCO S.r.l., Via Fratelli Rusjan 23, 34070 Savogna d'Isonzo, Italija (v nadaljevanju imenovana tudi: »družba« ali »mi« ali »upravljalec«), vas želi s tem dokumentom obvestiti o obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jih družbi z uporabo spletne strani https://www.letshop.si/ (v nadaljevanju: spletna stran) in spletne trgovine Letshop klub (v nadaljevanju: Storitev) posredujete.
 
Družba obdeluje osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer veljavnim Zakonom, UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju imenovani: veljavni predpisi).
 
1. KAJ ZAJEMA TA POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV IN NA KOGA SE NANAŠA?
 
Družba je upravljavec osebnih podatkov – to so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi (npr. ime in priimek, e-poštni naslov, davčna številka, telefonska številka) ter na podlagi katerih je mogoče fizično osebo identificirati, ki jih posredovane z vaše strani obdelujemo v skladu z določili te Politike o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika).
 
Ta Politika in naša politika uporabe piškotkov velja za vse uporabnike spletne strani in Storitev, tudi tiste, ki se ne registrirajo ali uporabijo Storitev.
 
2. KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV ZBIRAMO?
 
Družba zbira podatke, ki ste jih z družbo prostovoljno delili, podatke o opravljenih aktivnostih, ki jih zbiramo ob vašem vstopu na spletno stran in uporabi Storitve ter druge informacije v zvezi z uporabo navedenega spletnega mesta.
 
Družba zbira zlasti naslednje podatke: 
  1. podatki o registraciji in podatki pri oddaji prvega naročila: zbirajo se preko registracijskega obrazca v katerega ste pri registraciji prostovoljno vnesli sledeče vaše podatke - ime, priimek, naslov, pošta, kraj, telefon in e-naslov; 
  2. podatki o aktivnostih – teh informacij, razen IP naslova, v preizkusni dobi Letshop kluba NE ZBIRAMO! Ko bo klub polno delujoč bomo lahko ob vašem dostopu in pri uporabi spletnega mesta zbirali določene informacije o vaših obiskih. Na primer, da naši strežniki dovolijo vašo povezavo s spletno stranjo, strežniki prejmejo in zabeležijo informacije o vašem računalniku, napravi in brskalniku, kar potencialno vključuje vaš IP naslov, vrsto brskalnika in druge informacije o strojni in programski opremi. Če na spletno stran ali Storitev dostopate preko mobilne ali druge naprave, lahko zbiramo informacije o enotni identifikacijski oznaki te naprave, geolokacijske podatke ali druge transakcijske informacije za to napravo. Lahko se zbirajo tudi informacije o piškotkih in drugih tehnologijah za sledenje (kot so piškotki brskalnika, slikovne točke, svetilnik in tehnologija Adobe Flash s piškotki). Te tehnologije se lahko uporabljajo tudi za zbiranje in shranjevanje informacij o vaši uporabi spletnega mesta, kot so strani, ki ste jih obiskali, vsebina, ki ste jo prebrali, vprašanja, ki ste jih zastavili med iskanjem, in oglasi, ki ste si jih ogledali. 
  3. informacije iz drugih virov: zbrane informacije bomo lahko dopolnili z informacijami iz drugih virov, kot so javno razpoložljive informacije in komercialno razpoložljivi viri. 
Če vas osebni podatki, posredovani z vaše strani ali zbrani o vas, posredno ali neposredno ne določajo kot določeno ali določljivo fizično osebo (npr. gre za surove, zbrane ali anonimne podatke), lahko te informacije v obsegu, dovoljenim z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov, uporabimo za kateri koli namen ali jih delimo s tretjimi osebami. 
 
Sledečih podatkov NE zbiramo:
 
  1. posebne kategorije osebnih podatkov: prosimo vas, da nam na ali preko spletnega mesta, storitev ali kako drugače ne pošiljate in ne razkrivate informacij, ki so vključene v posebno kategorijo osebnih podatkov (kot so informacije v zvezi s socialnimi zavarovanji, informacije o rasni ali etnični pripadnosti, o političnih, verskih in drugih prepričanjih, o zdravju, o kazenski preteklosti ali članstvu v sindikatih).
Povezane storitve. Spletna stran je lahko povezana s spletišči, ki jih upravljajo družbe, ki niso povezane z upravljalcem in lahko vsebujejo oglasna sporočila ali razne ponudbe, funkcionalnosti, igre, obvestila, tekmovanja ali stave ali aplikacije, ki so jih razvile in jih vzdržujejo te nepovezane družbe. Upravljalec ni odgovoren za prakso teh nepovezanih družb na področju varovanja osebnih podatkov, in ko zapustite spletno stran ali kliknete na oglas, morate preveriti veljavno politiko o varovanju osebnih podatkov teh drugih spletnih strani. 
 
3. ZAKAJ ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
 
Z vaše strani posredovane osebne podatke in podatke o vas zbiramo za to, da:
a) vam omogočimo uporabo spletne strani in spletne trgovine;
b) merimo in izboljšujemo naše storitve in ustrezne možnosti;
c) izboljšamo uporabniško izkušnjo spletnega mesta in storitev;
d) nudimo pomoč uporabnikom;
e) izpolnjujemo zakonske obveznosti ali odgovarjamo na prošnje, ki jih posredujejo javni in vladni organi oblasti;
f) zaščitimo pravice družbe in drugih; zlasti lahko pride do primerov, ko družba lahko razkrije vaše osebne podatke, kar vključuje okoliščino, ko je družba v dobri veri prepričana, da je takšna obdelava potrebna za to, da: (i) se zaščitijo, uveljavijo ali branijo zakonske pravice, zasebnost, varnost ali premoženje družbe ali njenih zaposlenih, agentov in podizvajalcev (vključno z uveljavitvijo naših sporazumov in pogojev uporabe); (ii) se zaščiti varnost, zasebnost in zagotovi varovanje uporabnikov spletnega mesta ali storitev ali posameznih delov javnosti; in (iii) se zagotovi zaščita pred goljufijami ali za namene upravljanja s tveganji;
 
4. NA OSNOVI KATERE PRAVNE PODLAGE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE? 
 
Obdelava vaših osebnih podatkov za namene:
a) odstavka od a) do d) 3. člena te Politike je nujna za delovanje spletnega mesta in za zagotavljanje storitev;
b) odstavka e) 3. člena te Politike je obvezna, saj to zahtevajo veljavni predpisi;
c) odstavka f) 3. člena te Politike temelji na legitimnem interesu družbe, ob upoštevanju posameznega primera;
 
Te aktivnosti v zvezi z obdelavo podatkov niso obvezne in jim lahko ugovarjate ali kadar koli prekličete vaše soglasje na način, opisan v 10. členu te Politike.
 
5. KOLIKO ČASA HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
 
Družba bo obdelovala osebne podatke, dokler bo to potrebno za uresničevanje namenov iz 3. člena te Politike. V vsakem primeru pa veljajo naslednja časovna obdobja:
a) podatke, zbrane za namene odstavka a) do d) 3. člena, hranimo za takšno časovno obdobje, ki je nujno potrebno, da lahko uporabljate spletno stran ali storitev;
b) podatke, zbrane za namene odstavka e) 3. člena hranimo za obdobje desetih (10) let, da lahko odgovarjamo na vprašanja osebe, na katero se podatki nanašajo, in da ravnamo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, tudi v zvezi s storitvami;
c) podatke, zbrane za namene odstavka f) 3. člena, hranimo za takšno časovno obdobje, ki je nujno potrebno za zasledovanje legitimnih interesov družbe.
 
6. KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE? 
 
Pri zgoraj omenjenih postopkih se podatki obdelujejo preko elektronskih sredstev in ročno, pri čemer so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Čeprav družba pri tem za to, da osebne podatke, ki jih poseduje zaščiti pred izgubo, krajo in nepooblaščeno rabo, razkritjem ali spremembami, uporablja primerne administrativne, tehnične, fizične ukrepe ter ukrepe v zvezi z osebjem, družba ne more zagotoviti, da so izključena vsa možna kibernetska tveganja.
 
7. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
 
Za namene, ki so skladni s tistimi iz 3. člena te Politike, lahko družba vaše osebne podatke deli z naslednjimi kategorijami prejemnikov, ki so locirani znotraj Evropske unije ali izven Evropske unije, v skladu z in v okviru omejitev spodaj:
a) druge družbe Skupine, odvisno od primera,
b) ponudniki storitev, ki so tretje osebe, katerim je družba zaupala dejavnost obdelave podatkov in ki so ustrezno imenovani za obdelovalce podatkov ali podobdelovalce podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja (npr., ponudniki storitev za računalništvo v oblaku, drugi subjekti v skupini, ponudniki storitev, ki so nujni za izvajanje storitev ali ki te storitve podpirajo - tako, na primer brez omejitev, družbe, ki zagotavljajo IT storitve, strokovnjaki, svetovalci in odvetniki - družbe, ki nastanejo iz morebitnih združitev, razdružitev ali drugih preoblikovanj);
c) pristojni nacionalni organi oblasti, za to, da ravnamo v skladu z veljavno zakonodajo;
 
8. ALI SE VAŠE OSEBNE PODATKE PRENAŠA V TUJINO? 
 
Osebnih podatkov ne bomo prenesli v države izven Evropskega gospodarskega prostora.
 
9. MLADOLETNIKI, MLAJŠI OD 18 LET
 
Spletna stran ni naslovljena in ne naslavlja oseb mlajših od 18. let, in družba zavestno ne zbira osebnih podatkov oseb mlajših od 18. let.
 
10. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI?
 
Uporabnik lahko kadar koli in brez stroškov ima in/ali uveljavlja naslednje pravice:
a) kadarkoli zahtevati od upravljavca osebnih podatkov naslednje informacije: ali so podatki o vas shranjeni ter za katere osebne podatke gre, namen obdelave ter predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;
b) če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico svoje podatke popraviti, blokirati, izbrisati, imate tudi pravico do omejitve, dopolnitve ter do prenosljivosti podatkov. Pravico imate tudi od upravljavca pridobiti podatke, ki ste jih predložil, in sicer v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te podatke lahko upravljavec pošlje vam ali drugim osebam (po želji posameznika);
c) kadarkoli lahko prekliče privolitev v obdelavo osebnih podatkov.
Posameznik lahko vse zgoraj navedene zahteve oz. pravice, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: letshop@mittelco.it. Upravljavec mora na to zahtevo, s katero posameznik uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.
 
V primeru uporabnikovih dvomov, pripomb ali pritožb glede zbiranja osebnih podatkov ali načinov uporabe, nas prosimo kontaktirajte na: letshop@mittelco.it.
 
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: https://www.garanteprivacy.it/ 
 
11. SPREMEMBE IN POSODOBITVE
 
Ta politika varovanja osebnih podatkov stopi v veljavo z dnem, določenim v uvodu. Družba lahko spremeni in/ali dopolni to Politiko kadarkoli, na kakršenkoli način, zlasti v primeru spremeb predpisov, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov. Družba vas bo o vseh spremembah v naprej in redno obveščala.
 
Datum začetka veljavnosti: 25.5.2021